BUSINESS LAW

Notă de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Societatea civilă de avocaţi Filip & Company, având sediul social în Calea Florească nr. 246c, etaj 15, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Baroul Bucureşti în baza Deciziei nr. 1981/1.08.2008, având codul unic de înregistrare RO24346576, în calitate de operator („Filip & Company”), doreşte să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor operaţiuni realizate de Filip & Company în scopurile specificate mai jos.

Scopul şi temeiurile prelucrării

Prezenta notă de informare se referă la calitatea dumneavoastră de reprezentant, colaborator sau angajat al partenerilor noştri contractuali existenţi sau potenţiali (de ex. clienţi, ori furnizori de servicii).

Filip & Company prelucrează , în temeiul consimţământului dumneavoastră, pentru următoarele scopuri:

  1. Informări privind schimbări legislative şi noutăţi din zona juridică;
  2. Invitaţii la evenimente organizate Filip & Company sau de alte entităţi;
  3. Comunicări şi materiale despre serviciile oferite de Filip & Company, precum şi în situaţii speciale.

Colectarea datelor cu caracter personal

Filip & Company colectează datele cu caracter personal din următoarele surse: de la dumneavoastră ori colegi ai dumneavoastră din aceeaşi companie sau de la alţi parteneri contractuali ai Filip & Company.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, Filip & Company utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre aceştia au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi societăţi care prestează servicii de găzduire şi mentenanţă a aplicaţiilor, soft-urilor şi bazelor noastre de date, sunt activi în industria de servicii IT şi îşi desfăşoară activitatea comercială în România, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligaţiilor pe care şi le asumă faţă de Filip & Company. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi sunt limitate la informaţiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii şi le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entităţile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

Unii dintre aceştia sunt, la rândul lor, operatori de date şi anume, societăţi care asigură servicii de transport şi curierat, care sunt activi în industria serviciilor de curierat/transport şi îşi desfăşoară activitatea comercială în România.

Unii dintre aceştia sunt terţe părţi care nu au rolul de a prelucra datele, însă au acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacţiunile lor cu Filip & Company, cum ar fi societăţi care asigură întreţinere tehnică, auditori financiari sau juridici.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziţie sau transmise către terţi şi în următoarele situaţii: (i) autorităţi publice, auditori sau instituţii cu competenţe în realizarea de inspecţii şi controale asupra activităţii şi activelor Filip & Company, care solicită Filip & Company să furnizeze informaţii, în virtutea obligaţiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorităţi publice sau instituţii pot fi: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau alte autorităţi cu competenţa de a verifica bazele noastre de date; (ii) pentru respectarea unei cerinţe legale sau pentru protejarea drepturilor şi activelor Societăţii noastre sau ale altor entităţi sau persoane, precum instanţe de judecată.

Site Terms & Privacy Policy

BUSINESS LAW

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul îndeplinirii operaţiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spaţiul Economic European („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Filip & Company într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerinţele legale prevăzute în Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).

Durata prelucrării

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în acelaşi timp a cerinţelor legale în vigoare. Aşadar, vom stoca datele dumneavoastră până la data retragerii consimţământului.

În cazul în care Filip & Company va stabili că are un interes legitim sau o obligaţie legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veţi fi informaţi în mod corespunzător în acest sens.

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveţi dreptul de a obţine confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate şi, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal şi condiţiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal: aveţi posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul iniţial (şi nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimţământul persoanei vizate, persoana vizată îşi retrage consimţământul şi nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată îşi exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ştergerea este necesară pentru conformarea cu legislaţia UE sau legislaţia română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societăţii informaţionale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerinţe specifice cu privire la consimţământ;

Site Terms & Privacy Policy

BUSINESS LAW

c) Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării: aveţi dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării în cazurile în care: (i) consideraţi că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriţi să vă ştergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menţionate mai sus, însă dumneavoastră aveţi nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanţă; sau (iv) v-aţi opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

d) Dreptul de a vă retrage consimţământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimţământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;

e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum şi de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

g) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-aţi furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent şi care poate fi citită automat, precum şi dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dumneavoastră sau executarea unui contract şi este efectuată prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune plângere în faţa Autorităţii de Protecţie a Datelor (ANSPDCP) şi dreptul de a vă adresa instanţelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum şi pentru orice întrebare în legătură cu prezentul document vă încurajăm să utilizaţi formularele disponibile pe www.filipandcompany.com sau să adresaţi o solicitare în scris, datată şi semnată sau în format electronic la următoarea adresă: Calea Floreasca nr 246c, etaj 15, sector 1, Bucureşti sau prin e-mail la privacy@filipandcompany.com.

De asemenea, în cazul în care doriţi să vă retrageţi consimţământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveţi posibilitatea de a utiliza opţiunea „dezabonează-te” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

Data: 24.05.2018

Site Terms & Privacy Policy

BUSINESS LAW

Disclaimer

The materials contained in this web site are provided for general information purposes only and are not intended to provide legal or other professional advice nor do they commit Filip & Company to any obligation whatsoever. Users are advised to seek confirmation of statements made herein before acting upon them; specialist advice should also be sought on specific issues. Filip & Company is not responsible for the content of external Internet sites which link to this site or which are linked from it.

Copyright

Unless otherwise indicated, the information and materials posted on this site are subject to copyright protection. Especially this information should not be amended or altered in any way and should not be distributed or used for commercial purposes or in articles and publications, without our express permission.

Privacy Policy

This privacy policy describes Filip & Company’s current policies and practices with regard to personal data collected by Filip & Company through its website, www.filipandcompany.com (hereinafter referred to collectively as “Filip & Company’s website”).

This privacy policy is independent from Filip & Company’s offline personal data collection practices. The term “personal data” refers to personally identifiable information about you, such as your name, birth date, e-mail address or mailing address, and any other information that is identified with you personally, including your individual health information.

Notification of Changes to This Policy

Filip & Company is continually improving and adding new functionality and features to its website as well as improving and adding to our existing products, services, and programs. Because of these ongoing changes, changes in the law and the changing nature of technology, Filip & Company’s data practices will change from time to time. If and when our data practices change, Filip & Company will post the changes on our websites to notify you of the changes. We encourage you to check this page frequently.

Personal Data Collected Through www.filipandcompany.com

The only personal data Filip & Company currently collects through its website is the information you voluntarily give us when you use our sites. For example, you may use this site to contact Filip & Company with questions and requests.

When you fill out a form on our website, you may provide your name and other contact information, including your company’s name, your e-mail address, and your mailing address or the mailing address of your company or other personal information.

Use of Personal Data Collected Through www.filipandcompany.com

Filip & Company uses the personal data information you provide to answer the query you will have posted through the site.

Filip & Company also uses this information to help us improve the content and functionality of our website, to better understand our clients and markets, and to improve our services. Filip & Company may use this information to contact you in the future to tell you about products or services we believe will be of interest to you.

Similarly, we may provide “subscription” e-mail services. For all such services, we will provide an opportunity to “opt-out” of, or cancel, the subscription.

Anonymous Data Collected Through www.filipandcompany.com

In addition to the information you provide when you use our websites, Filip & Company uses technology to collect anonymous information about the use of our website.

Site Terms & Privacy Policy

BUSINESS LAW

For example, we use technology to track how many visitors access our website, the date and time of their visit, the length of their stay, and which pages they view. We also use technology to determine which web browsers our visitors use and the address from which they accessed our sites (for example, if they connected to the Filip & Company website by clicking on one of our banner ads).

This technology does not identify you personally. It simply enables us to compile statistics about our visitors and their use of our sites. Filip & Company uses this anonymous data and shares it with third parties to improve the content and functionality of our website, to better understand our clients and markets, and to improve our services.

Disclosure of Your Personal Data

Filip & Company may share some or all of the personal data collected through this website with its subcontractors, who use this data in accordance with this Privacy Policy in order to achieve the purposes for which you delivered to us your personal data. In addition, there may be some other, limited circumstances in which Filip & Company may share or transfer the personal data in our databases, for example,

to comply with a legal requirement, for the administration of justice, to protect your vital interests, or in the event of a corporate sale, merger, reorganization, dissolution, or similar event. While no method of data transmission is guaranteed against unlawful third party interception or other misuse, Filip & Company uses commercially reasonable efforts to ensure protection of your data including industry-standard encryption and offline security methods in our physical facilities.

Questions About Our Privacy Policy

If you have any questions about this privacy policy or concerns about the way Filip & Company processes your personal data, please contact us.

Site Terms & Privacy Policy